Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phức tạp và quy định thuế ngày một thay đổi, việc hiểu rõ và thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần không thể thiếu của hoạt động kinh doanh. Quyết toán thuế là quá trình quan trọng giúp doanh nghiệp tính toán, nộp, và kiểm tra thuế thu nhập theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ giới thiệu khái quát về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của quá trình này và cung cấp cái nhìn tổng quan về việc thực hiện quyết toán thuế trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

 1. 1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là quá trình tính toán và nộp thuế của doanh nghiệp dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh trong một năm tài chính. Quyết toán thuế TNDN là một trong những nghĩa vụ quan trọng của doanh nghiệp đối với nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở để doanh nghiệp kiểm tra lại hiệu quả kinh doanh và hoạch định kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo.

 1. 2. Nguyên tắc chung trong hoạt động quyết toán thuế của doanh nghiệp

Trong hoạt động quyết toán thuế của doanh nghiệp, có một số nguyên tắc chung cần được tuân thủ, như sau:

 • - Quyết toán thuế theo nguyên tắc tự khai báo, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý và đầy đủ của các số liệu khai báo.

 • - Quyết toán thuế theo nguyên tắc tính thuế trên cơ sở doanh thu và chi phí hợp lý, hợp pháp, được ghi nhận kế toán đúng quy định.

 • - Quyết toán thuế theo nguyên tắc thực hiện đúng hạn nộp tờ khai quyết toán và số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp được miễn, giảm hoặc hoãn nộp theo quy định của pháp luật.

 • - Quyết toán thuế theo nguyên tắc chịu sự kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của cơ quan thuế theo thẩm quyền.

 1. 3. Quy trình, thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy trình khai Quyết toán thuế TNDN gồm các bước sau:

 • - Bước 1: Lập báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • - Bước 2: Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC và các biểu mẫu kèm theo theo quy định của Bộ Tài chính.
 • - Bước 3: Nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN và các biểu mẫu kèm theo cho cơ quan thuế có thẩm quyền qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • - Bước 4: Thanh toán số thuế TNDN phải nộp hoặc yêu cầu hoàn trả số thuế TNDN được hoàn trả theo quyết định của cơ quan thuế.

4. Một số lưu ý trong quá trình quyết toán thuế của doanh nghiệp

Để thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp một cách hiệu quả và tránh những rủi ro pháp lý, các doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

- Xác định đúng kỳ tính thuế và thời hạn nộp tờ khai quyết toán. Theo quy định hiện hành, kỳ tính thuế của doanh nghiệp là một năm dương lịch, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán là trước ngày 31 tháng 3 của năm sau. Trường hợp doanh nghiệp có kỳ kinh doanh khác với kỳ tính thuế, thì thời hạn nộp tờ khai quyết toán là trước ngày 90 kể từ ngày kết thúc kỳ kinh doanh.

- Lập tờ khai quyết toán theo mẫu số 03/TNDN và các biểu mẫu kèm theo. Các biểu mẫu này bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, Bảng tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và Bảng tính số tiền khấu trừ gia cảnh. Các biểu mẫu này phải được lập đúng quy định, đồng bộ với các số liệu kế toán và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

- Kiểm tra lại các khoản thuế đã nộp trước và các khoản miễn, giảm, hoãn nộp thuế. Các doanh nghiệp cần kiểm tra lại các khoản thuế đã nộp trước trong kỳ tính thuế, bao gồm thuế ước tính hàng quý và thuế tạm nộp theo tỷ lệ phần trăm doanh thu. Ngoài ra, cần kiểm tra lại các khoản miễn, giảm, hoãn nộp thuế theo quy định của pháp luật, như miễn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, giảm thuế cho doanh nghiệp hoạt động trong các ngành ưu đãi, hoãn nộp thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, v.v.

- Tính toán số tiền thuế phải nộp hoặc được hoàn trả. Sau khi đã xác định được thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, cần áp dụng mức thuế suất phù hợp để tính toán số tiền thuế phải nộp. Thuế suất chung là 20%, nhưng có thể thấp hơn đối với một số loại hình doanh nghiệp hoặc ngành nghề ưu đãi. Sau đó, cần trừ đi các khoản thuế đã nộp trước và các khoản miễn, giảm, hoãn nộp để xác định số tiền thuế còn phải nộp hoặc được hoàn trả. Trường hợp số tiền thuế đã nộp trước lớn hơn số tiền thuế phải nộp, doanh nghiệp có thể yêu cầu cơ quan thuế hoàn trả hoặc khấu trừ vào kỳ tính thuế sau.

Quyết toán thuế TNDN là một công việc phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao. Doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và có sự hỗ trợ của các chuyên gia kế toán, kiểm toán và luật sư để hoàn thành công việc này một cách hiệu quả và an toàn.

Để biết thêm về sản phẩm và dịch vụ của EnterSoft, hoặc để đặt câu hỏi và được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft

Email: info@entersoft.com.vn - kinhdoanh@entersoft.com.vn

Điện thoại: +(84) 28 625.88.511 - Hotline: 0985.200.060

Website: www.entersoft.com.vn


Thông tin liên quan

Chi phí sản xuất là gì và cách tính chi phí sản xuất?

Chi phí sản xuất và tính chi phí sản xuất là một khía cạnh quan trọng trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Để đảm bảo sự cạnh tranh và đạt được lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp cần hiểu rõ về các yếu tố chi phí và cách tính chi phí trong sản xuất.

Quy trình định giá thành sản phẩm

Khám phá quy trình định giá thành sản phẩm và các bước cụ thể để thực hiện nó. Từ việc xác định các thành phần chi phí sản xuất đến việc áp dụng các phương pháp tính giá hợp lý, chúng ta sẽ đi sâu vào quy trình này để hiểu rõ và áp dụng một cách hiệu quả.