Phần mềm kế toán Enter Account

Tổng quan về Phần mềm kế toán EnterAccount

EnterAccount là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. EnterAccount có đầy đủ các phân hệ để quản lý các nghiệp vụ kế toán thường phát sinh trong một doanh nghiệp.

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay

 • Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay dùng để theo dõi việc thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay.
 • Lập Phiếu thu, Phiếu chi, Báo có, Báo nợ,…
 • Lập Sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tài khoản...

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 • Phân hệ Kế toán mua hàng dung để theo dõi việc nhập hàng từ nhà cung cấp và công nợ phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã mua.
 • Lập Phiếu nhập hàng.
 • Lập Báo cáo mua hàng, Sổ chi tiết công nợ, Sổ tổng hợp công nợ phải trả.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 • Lập hóa đơn trên máy.
 • Lập Báo cáo bán hàng, Sổ chi tiết công nợ, Sổ tổng hợp công nợ phải trả

Kế toán hàng tồn kho

 • Lập phiếu phiếu nhập, phiếu xuất, di chuyển nội bộ,…
 • Lập Thẻ kho, Báo cáo nhập xuất tồn số lượng và số tiền

Kế toán TSCĐ, Công cụ dụng cụ

 • Nhập tăng tài sản, nhập giảm tài sản, nhập điều động tài sản.
 • Lập Bảng tính khấu hao tài sản cố định, Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ

Theo dõi khoản mục chi phí

 • Cho phép theo dõi các khoản mục chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn dữ liệu lấy từ các phân hệ khác.

Báo cáo thuế

 • Lập các báo cáo thuế đầu vào, đầu ra theo mẫu qui định của nhà nước từ các nguồn dữ liệu đã nhập ở các phân hệ như phiếu nhập, phiếu chi, hóa đơn…
 • Cho phép chuyển số liệu qua phần mềm HTKK của Tổng cục thuế một cách tự động.

Kế toán tổng hợp

 • Lập các phiếu kế toán, Chứng từ ghi sổ, tạo các bút toán kết chuyển…
 • Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo tài chính, báo cáo tổng hợp. Chuyển số dư, khóa dữ liệu.Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm về phần mềm kế toán Enter Account vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của bạn về giải pháp phần mềm Enter Account.


Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoft

Email: info@entersoft.com.vn - kinhdoanh@entersoft.com.vn

Phone: +(84) 28 625.88.511 - Hotline: 0985.200.060

Website: www.entersoft.com.vnSản phẩm liên quan
 • Tất cả
 • Phần mềm
 • App điện thoại
 • Trang web