CHI TIẾT SẢN PHẨM

Enter Account là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ


EnterAccount Enter Account là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
Enter Account có các phân hệ nghiệp vụ thông thường dành cho một doanh nghiệp:
1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay
Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay dùng để theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay.
Lập Phiếu thu, Phiếu chi, … trên máy.
Lập Sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tài khoản...
2. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Phân hệ Kế toán mua hàng dung để theo dõi việc nhập hàng từ nhà cung cấp và công nợ phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã mua.
Lập Phiếu nhập hàng.
Lập Báo cáo mua hàng, Sổ chi tiết công nợ, Sổ tổng hợp công nợ phải trả.
3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Lập hóa đơn trên máy.
Lập Báo cáo bán hàng, Sổ chi tiết công nợ, Sổ tổng hợp công nợ phải trả
4. Kế toán hàng tồn kho
Lập phiếu di chuyển nội bộ và lấy các phiếu nhập, phiếu xuất từ các phân hệ mua hàng, bán hàng…
Lập Thẻ kho, Báo cáo nhập xuất tồn
5. Kế toán TSCĐ, Công cụ dụng cụ
Nhập tăng tài sản, nhập giảm tài sản, nhập điều động tài sản.
Lập Bảng khấu hao tài sản cố định, Bảng phân bổ công cụ dụng cụ
6. Theo dõi khoản mục chi phí
Cho phép theo dõi các khoản mục chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn dữ liệu lấy từ các phân hệ khác.
7. Báo cáo thuế
Lập các báo cáo thuế đầu vào, đầu ra theo mẫu qui định của nhà nước từ các nguồn dữ liệu đã nhập ở các phân hệ như phiếu nhập, phiếu chi, hóa đơn…
Cho phép chuyển số liệu qua phần mềm HTKK của Tổng cục thuế một cách tự động.
8. Kế toán tổng hợp
Lập các phiếu kế toán, tạo các bút toán kết chuyển…
Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo tài chính. Chuyển số dư, khóa dữ liệu.
 
 
X
show warning
Hotline: 0914 805 105 SMS: 0914 805 105 Facebook enterSoft Hỗ trợ khách hàng
1